Danske Eksaminerede Hundemassører

Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Danske Eksaminerede Hundemassører" - forkortet - DEH

Foreningens hjemsted er hos formanden.

Foreningen er stiftet den 11. april 2001 og er en faglig forening for personer der er eksaminerede hundemassører.

§ 2. Organisation

Foreningen er opbygget med

 • medlemmer
 • generalforsamling
 • bestyrelse

§ 3. Formål

Foreningens formål er:

 • at være forum for personer der er eksaminerede hundemassører.
 • at fremme kendskabet til hundemassage, samt beslægtede fagområder.
 • at formidle samarbejdet med personer/organisationer i ind- og udland vedrørende spørgsmål der relaterer sig til hundemassage, samt beslægtede fagområder.
 • at medvirke til efteruddannelse og udveksling af viden inden for hundemassage.
 • at sikre høj kvalitet og seriøsitet inden for hundemassage.
 • at informere om foreningen og foreningens medlemmers virke.

§ 4. Regler for medlemskab

Foreningen har tre typer medlemmer; aktive eksaminerede hundemassører, passive eksaminerede hundemassører og undervisere af hundemassage.

Som aktiv eksamineret hundemassør kan optages enhver, som er eksamineret hundemassør fra en skole der er godkendt af foreningen og som anerkender foreningens formål og vedtægter.

Som passiv eksamineret hundemassør kan optages enhver, som er påbegyndt uddannelse som eksamineret hundemassør fra en skole der er godkendt af foreningen og som anerkender foreningens formål og vedtægter.

Desuden kan personer der underviser i hundemassage søge om optagelse, der kræves enstemmighed af bestyrelsen for at blive optaget.

Medlemskabet er gyldigt, når optagelsen er godkendt af bestyrelsen og det fastsatte kontingent er betalt.

Aktive medlemmer skal deltage i efteruddannelse efter bestyrelsens retningslinjer. Aktive medlemmer kan vælge at optræde som passiv medlem, bestyrelsen kan fastsætte betingelserne for at blive aktiv medlem igen.

Alle aktive medlemmer og undervisere har stemmeret og er valgbare.

§ 5. Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. Det tilstræbes at 1 af bestyrelses medlemmerne vælges blandt underviserne. Det tilstræbes at 1 andet af bestyrelsens medlemmer vælges blandt hundefysioterapeuterne og resten vælges blandt de aktive eksaminerede hundemassører.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og evt næstformand. Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for en 2-årig periode.

Der vælges desuden 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Disse valg gælder for en 1. årig periode. På hvert nyt hold eksaminerede hundemassører kan der vælges 1 medlem til bestyrelsen. Disse nyvalgte, der i øvrigt skal opfylde kravene til at være medlem af foreningen, vil være medlem af bestyrelsen indtil første generalforsamling efter 12 måneder og vil have stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Møderne indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel. Efter krav fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal der afholdes bestyrelsesmøde senest 14 dage efter kravets fremsættelse. Møderne kan evt. afholdes som telefonmøde. Ethvert lovligt indvarslet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflerhed.

Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen vil løbende orientere og meddele hinanden via e-mail.

Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for medlemmernes efteruddannelse, således kvaliteten sikres blandt medlemmerne.

Bestyrelsen udarbejder foreningens etiske retningslinjer.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen, som afholdes inden for de første 5 måneder efter start af regnskabsåret og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, skal have følgende dagsorden:

 1. valg af dirigent og referent
 2. bestyrelsens beretning.
 3. forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
 5. fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.
 6. valg til bestyrelsen
  valg blandt undervisere, hvis denne er på valg
  valg blandt eksaminerede hundemassører, for dem der er på valg.
  suppleanter.
  revisor
  revisor suppleanter
 7. eventuelt

Generalforsamlingen kan nedsætte udvalg og tildele disse ressourcer, kompetancer og rammer.

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver mindst 3/4 stemmetal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Vedtagelse af godkendte skoler kræver mindst 3/4 stemmetal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer

Alle andre beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

§ 7. Regnskab, budget og økonomi

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Før den årlige generalforsamling udarbejder bestyrelsen driftsregnskab, status og budget.

Driftsregnskab revideres af foreningens revisor

Ud over kassereren bør 1-2 af bestyrelsen/revisorerne have adgang til at følge bevægelser på foreningens konto

§ 8. Kontingent og indmeldelse

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted. Hvis der er under 4 måneder tilbage, betales også for det kommende år.

§ 9. Udelukkelse af medlemmer

Medlemmer kan udelukkes af foreningen såfremt de:

 • ikke betaler det fastsatte kontingent
 • ikke efterlever foreningens formål
 • ikke deltager i den vedtagne efteruddannelse
 • ikke efterlever foreningens etiske retningslinjer

Beslutning om udelukkelse træffes af bestyrelsen, men kan indankes for foreningens generalforsamling.

§ 10. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 11. Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor.