Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er “Danske Eksaminerede Hundemassører” – forkortet – DEH

Foreningens hjemsted er hos formanden.

Foreningen er stiftet den 11. april 2001, og er en brancheforening for personer, der er dyrlægeeksaminerede hundemassører eller dyrlægeeksaminerede fysiologiske hundemassører hos de af generalforsamlingen godkendte skoler.

§ 2. Organisation

Foreningen er opbygget med

 • medlemmer
 • generalforsamling
 • bestyrelse

§ 3. Formål

Foreningens formål er:

 • at facilitere uddannelse, efteruddannelse, kurser mv. for foreningens medlemmer, der er dyrlægeeksaminerede hundemassører eller dyrlægeeksaminerede fysiologiske hundemassører hos en af de af generalforsamlingen godkendte skoler
 • at facilitere videndeling samt muligheder for uddannelse og efteruddannelse for foreningens medlemmer inden for fagområdet og beslægtede fagområder
 • at tilstræbe kvalitet og høj faglighed hos foreningens medlemmer ved at stille krav til efteruddannelse og opdateret viden
 • at administrere en fælles hjemmeside for foreningens medlemmer, hvoraf deres CV fremgår samt evt. link til deres hjemmeside

§ 4. Regler for medlemskab

I foreningen kan optages færdigeksaminerede hundemassører fra de af generalforsamlingen godkendte skoler, som anerkender foreningens formål og regler for medlemskab, og som har indbetalt det af generalforsamlingen vedtagne kontingent.

Hertil kommer, at studerende på uddannelsen til hundemassør på en af de af foreningen godkendte skoler kan optages i foreningen, når de skønnes at være langt nok til at kunne give massage til fremmede hunde.

Dette vurderes af den pågældende skole, og det vil fremgå af hjemmesiden, at den pågældende fortsat er under uddannelse.

Desuden kan personer, der underviser i hundemassage, eller er uddannet fra en anden skole søge bestyrelsen om optagelse i foreningen. Der kræves herefter enstemmighed i bestyrelsen for at godkende optagelsen.

For at et medlem kan fremgå af foreningens hjemmeside som værende medlem, og med sit CV og evt. link til hjemmeside, skal medlemmet have gennemført 20 timers godkendt efteruddannelse/uddannelse inden for en periode på 3 år.

Et medlem kan fremgå af hjemmesiden igen, så snart de 20 timer er opnået.

Det er det enkelte medlems pligt at opdatere sit eget CV årligt, og senest den 1. december indberette antal timer og hvilke/n uddannelse/efteruddannelse/kurser, der er gennemført.

Uddannelser/efteruddannelser/kurser udbudt af de af foreningen godkendte skoler, foreningens arrangementer og den årlige generalforsamling, vil som hovedregel kunne tælles med.

Uddannelser/efteruddannelser/kurser der ikke kan tælles med, må dog gerne fremgå af CV’et.

Herudover kan uddannelser/efteruddannelser/kurser fra andre udbydere godkendes af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Ved uenighed i bestyrelsens beslutning om godkendelse af en uddannelse/efteruddannelse/kursus, kan ankes efter gældende regler om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling jf. § 6.

Ønske om godkendelse af en specifik uddannelse/efteruddannelse/kursus kan stilles som forslag på den ordinære generalforsamling jf. § 6.

Alle medlemmer, hvis oplysninger fremgår af foreningens hjemmeside, dvs. de medlemmer, der har opfyldt de foreliggende krav om uddannelse/efteruddannelse/kurser – samt undervisere har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

Alle medlemmer betaler fuld kontingent.

Bestyrelsen kan henstille til, at bestemte personer, der gennem en årrække har ydet en ekstraordinær indsats for foreningen og dens virke, kan indstilles til evigt æresmedlemskab.

Disse vil skulle godkendes på generalforsamlingen, og såfremt vedtaget, er disse personer fritaget for at betale kontingent, men kan vælge at indbetale et frivilligt kontingent til foreningen.

§ 5. Bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af mindst 3 medlemmer. Valg af bestyrelsesmedlemmer gælder for en 2-årig periode.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.

Der vælges desuden 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Disse valg gælder for en 1. årig periode.

Bestyrelsen kan udpege medlemmer til at udføre relevante opgaver undervejs og til at medvirke på bestyrelsesmøder, eller nedsætte udvalg til varetagelse af specifikke opgaver. 

Disse personer har ikke stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Møderne indkaldes af formanden med mindst 7 dages varsel. Efter krav fra mindst 2 bestyrelsesmedlemmer skal der afholdes bestyrelsesmøde senest 14 dage efter kravets fremsættelse. Møderne kan afholdes som videomøde. Ethvert lovligt indvarslet bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes med almindelig stemmeflertal. Ved enstemmighed er formandens stemme afgørende.

Der laves referat over bestyrelsens beslutninger.

Bestyrelsen vil løbende orientere og meddele hinanden.

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen, som afholdes inden for de første 5 måneder efter start af regnskabsåret og indkaldes med mindst 3 ugers varsel, skal have følgende dagsorden:

 1. valg af dirigent og referent
 2. bestyrelsens beretning
 3. forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
 5. fastsættelse af kontingent
 6. godkendelse af budget.
 7. valg til bestyrelsen
  suppleanter.
  revisor
  revisor suppleanter
 8. eventuelt

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver mindst 3/4 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Vedtagelse af godkendte skoler kræver mindst 3/4 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Alle andre beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel og senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

§ 7. Regnskab, budget og økonomi

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Før den årlige generalforsamling udarbejder bestyrelsen driftsregnskab, status og budget.

Driftsregnskab revideres af foreningens revisor

Ud over kassereren bør 1-2 af bestyrelsen/revisorerne have adgang til at følge bevægelser på foreningens konto

§ 8. Kontingent og indmeldelse

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelse finder sted. Hvis der er under 4 måneder tilbage, betales også for det kommende år.

§ 9. Udelukkelse af medlemmer

Medlemmer kan udelukkes af foreningen såfremt de:

 • ikke betaler det fastsatte kontingent
 • ikke lever op til foreningens formål og regler
 • ikke driver virke på en etisk eller fagligt forsvarlig måde

Beslutning om udelukkelse træffes af bestyrelsen, men kan indankes for foreningens generalforsamling.

§ 10. Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i foreningen.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 11. Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan træffes ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer herfor